Buruş ne demek ?

Esenyurtlu

Global Mod
Global Mod
BuruA, ana dili Angilizce olan A14lkelerde yaygAn olarak kullanAlan bir sAzcA14k olup, dA14AA14nceleri veya durumlarA ifade etmek iAin kullanAlAr. SAzcA14k, herhangi bir Aeyi kAsa ve Az bir Aekilde anlatmak iAin kullanAlAr. ArneAin, bir kiAi bir durumu bir cA14mle ile ifade edebilir veya o durumu birden fazla cA14mle ile anlatabilir. Ancak, bu durumu birden fazla kelimeyi kullanmadan kAsa bir sAz olarak anlatmak iAin buruA kullanAlabilir.

KAkeni ve KullanAmA

BuruA, FransAzca'dan gelen bir sAzcA14ktA14r. FransAzca'da "bourrer" kelimesi kullanAlAr ve "dolu" anlamAna gelir. SAzcA14k, Angilizceye geAmiA ve "buharlaAmAA" anlamAna gelir. SAzcA14k, Angilizce'de kullanAlmaya baAlandAAAnda, konuAmalarda kAsa ve Az ifadeler kullanmak iAin kullanAlAyordu.

BuruA, gA14nlA14k konuAmalarda kullanAlmak A14zere tasarlanmAAtAr. Azellikle konuAma dili iAin popA14ler olan sAzcA14kler, konuAmalarda kAsa ve Az ifadeler kullanmak iAin kullanAlAr. AyrAca, buruAlar kullanAlarak konuAan kiAi, konuAma diliyle daha hAzlA ve kolay konuAabilir.

TA14rleri

BuruA sAzcA14AA14, AeAitli tA14rleri olan bir sAzdA14r. Bu tA14rler nedeniyle, konuAmalarda farklA anlamlar ifade edilebilir. ArneAin, "Tutup AAkma" buruAu, konuAan kiAinin konuAmadan Aekilmesi gerektiAini anlatAr. AynA zamanda, "Aok gA14zel!" buruAu, konuAan kiAinin Aok memnun olduAunu anlatAr.

BuruAlar, dil becerilerini geliAtirmek iAin de kullanAlabilir. Dil becerileri geliAtirilirken, Azellikle buruAlarAn kullanAmA Anemlidir. BuruAlar, konuAma diliyle konuAmak isteyen kiAiler iAin Azellikle faydalAdAr.

SonuA

BuruA, Angilizce konuAma dili iAin popA14ler olan bir sAzdA14r. SAzcA14k, konuAmanAn hAzlA ve kolay olmasAnA saAlamak iAin kullanAlAr. AyrAca, buruAlar, dil becerilerini geliAtirmek iAin de kullanAlabilir. BuruAlar, konuAma diliyle konuAmak isteyen kiAiler iAin Azellikle faydalAdAr.
 
Üst