Klasik koşullanma Bitişiklik nedir ?

Esenyurtlu

Global Mod
Global Mod
Klasik koAullanma BitiAiklik (CCL), bir tA14r AArenme olarak kavramsallaAtArAlmAAtAr ve Azellikle beyin ve davranAA bilimleri alanAnda Aok kullanAlan bir kavramdAr. Bu makalede, CCL'nin ne olduAu ve nasAl AalAAtAAA hakkAnda detaylA bilgi sunulmaktadAr.

Ne olduAu?

Klasik koAullanma BitiAiklik, bir AArenme sA14recidir. Bu sA14reAte, AArencinin Aevresindeki uyarAcAlarAn birbirleri arasAndaki iliAkilerini tanAmlamaya yardAmcA olan AArenme prensipleri kullanAlAr. AoAu durumda, AArenme sA14reci, nesne veya etkinlikler arasAndaki baAlantAlarAn belirli bir sAralama ile bir araya getirilmesiyle oluAturulur.

NasAl AalAAAr?

Klasik koAullanma BitiAiklik, iki ana kavram A14zerine kuruludur. Birincisi, uyarAcAnAn (ya da uyaranAn) iliAkili olduAu cevap (ya da tepki) olarak adlandArAlan ikinci kavramdAr. Bu sA14reAte, AArenme iAin uygun ortam oluAturulur. ArneAin, AocuAa bir Aan sesinin ardAndan karAAAk bir Aekilde dondurma sunmak, AocuAun Aan sesine cevaben dondurmayA istemesini saAlayacaktAr. BAylece, Aocuk klasik koAullanma bitiAiklik sA14recine katAlmAA olur.

Klasik KoAullanma BitiAiklik'in Etkileri

Klasik koAullanma bitiAikliAinin etkileri fizyolojik, psikolojik ve davranAAsal olarak farklAlAk gAstermektedir. ArneAin, AocuklarAn bA14yA14k AlAA14de korku duygularAna karAA direnAli hale geldiAi, Aevresel etkilere daha iyi cevap verebildiAi ve daha Aok AArenmeye aAAk hale geldiAi gArA14lmektedir. AyrAca, kiAilerin, Aevresel koAullarAnAn deAiAmesine karAA daha esnek tepki verme kabiliyetine de sahip olduAu gAzlenmiAtir.

Klasik koAullanma bitiAiklik tekniAinin kullanAlmasA, AArenme sA14recinin etkinliAini ve verimliliAini arttArmaya yardAmcA olabilir. BAylece, Aocuklar daha iyi bir Aekilde AArenmeyi kavrayabilir ve Aevresel etkilere daha iyi cevap verebileceklerdir.
 
Üst